Make your own free website on Tripod.com
FUKAHA-İ KİRAMIN NAKİLLERİNİN

HULASASI VE BA’ZI İZAHAT

 

KIRAETİN VACİB MİKDARI

 

         Fatiha ve ondan sonra bir de sure okumak olduğu ve sure okumayıp da üç kısa ayet yahut bir uzun ayet okunacak olursa o da sure makamına kaim olacağı fakat kerahetle kaim olacağı yukarıda beyan edilmişti. Bazı kitabların bu husustaki ibareleri yanlış anlaşılarak gerek sure okunsun, gerek üç ayet okusun ve gerek bir uzun ayet okunsun, hatta bir kısa ayet, iki kısa ayet okunsa bile kerahatsiz caiz olacağı zannedilmektedir. Onun için evvela bu yanlış anlaşılan ibarelerin tahlilinden başlanacak, sonra böyle okumak mekruh olduğu hakkında sarih nakiller gösterilecektir:

         (Mülteka) da: “Fatiha ve bir sure yahut istediği sureden üç ayet okur” diyor (7)(Damad ile Muhteka, C. 1, S. 39 Okuma bahsi) . Bunun şerhi Damadda (mülteka) nın bu ibaresini şerhederken (Fatiha) sözünü yazıp onun üzerine “Zira Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Fatihasız kılınan namaz nakıs olur buyurmuştur” deyip bu hadis-i şerifi Fatihanın vacib olduğuna delil göstermiştir. Ondan sonra (ve bir sure yahut istediği sureden üç ayet okur) sözünü yazıp onun üzerine de “Zira Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiç terk etmeksizin buna devam buyurmuştur”  deyip bunun da vacib olduğuna delil göstermiştir. Fakat hangisinin vacib olduğuna; surenin mi yoksa üç ayetin mi yoksa her ikisinin de mi, işte yanlış anlaşılan yer burasıdır. Gerek sure ve gerek üç ayet her ikisinin de bila fark vacib olduğu ve herhangisi okunacak olursa kerahetsiz caiz olacağı zannedilmektedir. Halbuki bu ibare doğrudan doğruya sure okumanın vacib olduğunu ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hiç terk etmeksizin devam buyurduğu sure olduğunu ifade etmektedir. (Mülteka) ve (Damad) ın maksatları da budur.

         Her fennin kendine göre bir tarz-ı beyanı vardır. Onu bilmeyenler yanılabilirler.