Make your own free website on Tripod.com

Merhum Şeyh Ali Rıza Kudsi Efendi’nin

Tercüme-i Hayatı 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve senalar, peyğamberlerin efendisi, efendimiz Muhammed el-mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, ve ashabine ve kıyamete kadar hidayeti tâkip idenlere Salât ve selam olsun.

Bundan sonra sizlere ehli sünnet ve cemaât mezhabi hakkında marhum şeyh Ali Rıza Kudsi –kuddise sirrühu- efendinin ( el-Firak’u-l islamiyye küllühüm mülimun) kitabının girişini nakl iderken bu zatin nüfus kütüğünde adının Ali Rıza: nesebi de şöyle dir: Memiş Efendi lakabı ile tanınan Şeyh Muhammed Kudsi oğlu Şeyh Hasan el-Kudsi efendinin oğlu Ali Rıza’dır.

kendisi Şam’da 1376 Hicri – 1956 miladi yılında vefat edip, marhum kendisinin ve müridlerinin Kasyun dağı eteğinde yaptırdığı “Ettekva” caminin bahçesinde defnedilmiştir.

 Bu zat nakşibendiye tarikatinde amcası ve dayısı Şeyh Muhammed Zeynelabidin –kuddise sirrühu- efendinin halifesidir. 

Bu zatin bu risalesinden başka bir de “Namaz’da mıkdari kıraet” ve “Ezan ve Hutba” diye kıymatlı bir eseri de vardır. islam kütüphanesini zenginleştiren, ve zamanla içinde açılan  gediği kapatan eserler yazmıştır.

Bu zat çanakkale harbine katılıp sağ kolundan domdom kurşunu ile ve sol kolundan da normal kurşunla yara alarak çanakkale gazilerinden olmuştur.

Kendisi konya’da 1882’de doğmuştur. Ve ilmi tahsilide  zamanıın sayılı ulemalarından babası Şeyh Hasan el-Kudsi –kuddise sirruhu- hazratlerinden ve dayısı ve amcası Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi –kuddise sirrühu- hazratlerinden okumuştur. Ve Şeyh Zade Ahmed Ziyaüddin hazretlerinden ders görmüş ve kendisinden hadis-i şerif ilminden kütübi sitteden, ve mâkulat, ve menkulat ilimlerinden icazet-i ilmiyye almıştır.

Bununla beraber; resmi “Rüşdiye okulları”ndan ve “dar’u-l Muallimin”den de mezun olmuştur.

 Ve “Meşyahati islamiyye” tarafından ulumi âkliyye ve nakliyeden imtihan edilerek kendisine ”Yiğenler Vakfı” ve merafıkına mütevelli ve müderrislik icazeti verilmiştir. Ve “Paşa Dairesi”nde müderris olmuştur. Ve kendilerinin tesis ettikleri amcası ve dayısı Şeyh Muhammed Zeynelabidin ve biraderi Şeyh Zade Ahmed Ziyauddin Efendiler ve diğerleri tarafından tesis edilen “islah’u-l Medaris el-islamiyye” de arapça ve akaid ve kiraât derslerinin hocası olmuştur.

Konya’da haftalık “intibah” gazetesi imtiyaz sahibi Ali Kudsi efendi olup raisi tahriri ise meşhur konyalı tarihçi ibrahim Hakkı Efendi idi.

Bu zatı muhterem Ali Kudsi Efendi istanbul’a intikal ederek; Sultan Vahid’ü-d din Efendi maiyyetinde ve Şeyh Muhammed Zeynelabidin Efendi ve Şeyh Zade Ahmed Ziya Efendi ile beraberlerinde son Şeyhül islam Mustafa Sabri Efendi ve Şeyhülislam vekili  Şeyh Muhammed Zahid el-Kevseri Efendi ve Türkiye’den çıkarılma kararı alınan “yüz elli kişilerden ve bunlara katılan başka kimselerle, Hidiviyye Posta Şirketi’ne ait Abbsiye gemisi ile Mısır’a sevk edilen bu zevat Mısır’dan Hicaz’a ve oradan başka yerlere dağılmışlardır.

أستعيذ بالله:{لله الأمر من قبل ومن  بعد}